Nathan Marks (he/him/his)

Doctoral Candidate, TA

Contact Information

Biography

M.A., Slavic Languages and Lituratures, University of Washington, 2017
B.A., Linguistics and Russian, Purdue University, 2012

I am a native Hoosier. I graduated from Purdue University, majoring in Linguistics and Russian. I am currently a graduate student in the department of Slavic Languages and Literatures at the University of Washington (Seattle). My research interests are centered around Slavic linguistics, dialectology, phonetics, and phonology. I am particularly interested in the relationship between 'Standard Language' and dialects as well as the effect of standardization and language ideologies on attitudes toward dialects and on the perception of those, who speak different dialects. I am also interested in current developments in Slavic languages, including Russian, Polish, and Ukranian.


Моя сфера исследовательских интересов включает в себя славянскую лингвистику, диалектологию, фонетику и фонологию. Особое внимание уделяется связи между стандартным (стандартизированным) языком и диалектами, а также влиянию стандартизации и языковых идеологий на отношение к диалектам и на восприятие тех, кто говорит на других говорах. Меня также интересуют современные процессы развития в славянских языках, вкл. русский, польский и украинский.


Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół językoznawstwa słowiańskiego, dialektologii, fonetyka oraz fonologii, a zwłaszcza związku między językiem standardowym a dialektami oraz wpływu ideologii językowych i standaryzacją na postawy wobec dialektów i na percepcji tych, którzy mówią innymi dialektami. Interesują mnie też obecne procesy rozwojowe w językach słowiańskich, włącznie z rosyjskim, polskim i ukraińskim.


Я займаюся дослідженнями в області слов'янської лінгвістики, діалектології, фонетики та фонології. Особлива увага приділяється зв'язку між стандартною мовою та діалектами, а також впливу стандартизації та мовних ідеологій на ставлення до діалектів і на сприйняття тих, хто розмовляє іншими діалектами та говірками. Я також цікавлюся сучасними процесами розвитку в слов'янських мовах, зокрема, в російській, польській і українській.


Moji istraživački interesi uključuju slavensku lingvistiku, dijalektologiju, fonetiku i fonologiju. Posebna pažnja se posvećuje vezi između standardnog jezika i dijalekata, kao i uticaju standadizacije i lingvističkih ideologija na odnos prema dijalektima i percepciji onih koji govore druge dijalekte. Zanimaju me i moderni razvojni procesi u slavenskim jezicima, posebno u ruskom, poljskom i ukrajinskom.

Share